Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aptec production s.r.o.

Obchodní podmínky jsou vydané v souladu s ust. § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

VOP verze 2024

 

1. Rozsah platnosti obchodních podmínek

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen také „OP“) upravují podmínky při dodání zboží (dále jen „produkt“), při dodání produktu včetně jeho montáže a při poskytování ostatních služeb ze strany společnosti Aptec production s.r.o., IČ 070 22 379, se sídlem U sladovny 425, 671 25 Hodonice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 105701 (dále jen také „Aptec“ nebo „dodavatel“) obchodním partnerům Aptec u. Obchodními partnery se míní podnikatelé (dále jen také „smluvní partner“ nebo „smluvní partneři“) (společně také jen „smluvní strany“).

1.2 Tyto OP se nevztahují na smluvní vztahy mezi Aptec a spotřebiteli. Uzavřením smlouvy smluvní partner prohlašuje, že není spotřebitelem a smlouvu uzavírá v rámci své podnikatelské činnosti. V případě, že by prohlášení dle předchozí věty nebylo pravdivé, je smluvní partner povinen oznámit nám takovou skutečnost bez prodlení. V případě podle předchozí věty má Aptec právo od smlouvy bez zbytečného odkladu odstoupit, a to i bez ohledu na rozsah jejího splnění a i bez toho, aby předtím smluvní partner splnil svou oznamovací povinnost.

1.3 Uzavřením smlouvy bere smluvní partner na vědomí a souhlasí, že bez předchozího písemného souhlasu Aptecu není oprávněn na třetí strany platně postoupit nebo jinak převést či ve prospěch třetích stran zastavit jakákoli práva či pohledávky vůči Aptec u, která mu ze smlouvy nebo v souvislosti s ní vzniknou.

1.4 Součástí smluvního vztahu, který je uzavírán mezi Aptecem a jeho smluvními partnery, jsou vždy tyto OP. Není-li ve smlouvě (pojem smlouva def. níže) písemně upravena jiná úprava odlišná od těchto OP, popř. písemně specifikováno, že pro příslušnou smlouvu platí nebo neplatí určité ustanovení OP, platí pro smluvní vztah celé znění OP.

1.5 Změna ustanovení odchylných od znění OP musí být vždy v písemné formě a odsouhlasena oběma smluvními stranami; totéž platí o případných dohodách smluvních stran o odchýlení se od požadavku písemné formy. Pokud tomu tak není, odchylná ustanovení uvedená ve smlouvě, popř. obchodních podmínkách smluvního partnera neplatí.

1.6 Použití obchodních podmínek smluvního partnera nebo třetích stran (dále jen „jiné obchodní podmínky“) na vzájemné závazky smluvních stran se vylučuje, a to bez nutnosti jakéhokoli dalšího jednání ze strany Aptecu; to neplatí, pokud s odkazem na toto ustanovení OP použití jiných obchodních podmínek Aptec výslovně písemně připustí. Zahrnutí jiných obchodních podmínek či odvolávek na ně do jakéhokoli dokumentu vedoucího k uzavření smlouvy se považuje v tomto ohledu za neúčinné. Podmínky INCOTERMS 2000 nejsou považovány za jiné obchodní podmínky a odkazy Aptecu na ně jsou pro smluvní vztah závazné.

1.7 vylučuje se též použití zvyklostí či předchozí praxe stran, která je v rozporu s těmito OP.

1.8 Souhlas s použitím těchto OP se uplatní i na další smlouvy uzavírané mezi Aptec a smluvním partnerem, které věcně spadají pod tyto OP, a to i bez nutnosti výslovného zahrnutí těchto OP či odkazu na ně do takovýchto budoucích smluv. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že dojde-li k budoucí aktualizaci OP, budou se aplikovat ve verzi, která byla aktuální ke dni uzavření příslušné smlouvy.

1.9 Tyto OP jsou veřejně dostupné na adrese www.Aptec.international.

 

2. Platné uzavření smlouvy

2.1 Nabídky

Nabídky Aptecu jsou až do písemného potvrzení objednávky ze strany Aptecu nezávazné. Aptec je kdykoli oprávněn s uvedením důvodu či bezdůvodně od sjednávání smlouvy odstoupit, aniž by byl povinen hradit druhé straně jakoukoliv škodu, a to až do okamžiku uzavření smlouvy. Použití § 1729 občanského zákoníku se vylučuje. Informace o službách a produktech Aptecu uvedené v katalozích, cenících, brožurách, firemních informačních materiálech, prospektech, oznámeních na veletrzích, v oběžnících, reklamním vysílání nebo jiných médiích jsou nezávazné, nejsou-li výslovně a písemně prohlášeny za smluvní obsah.

2.2 Uzavření smlouvy

K uzavření smlouvy dochází okamžikem přijetí návrhu smlouvy druhou stranou. K přijetí návrhu dochází písemným potvrzením nabídky Aptec u ze strany smluvního partnera; písemným potvrzením objednávky smluvního partnera ze strany Aptecu; uzavřením písemné smlouvy se smluvním partnerem, dodávkou předmětu koupě nebo poskytnutím služby ze strany Aptecu (dále jen „smlouva“).

 

3. Cena

3.1 Cena zahrnuje všechny náklady dle sjednaného obsahu smlouvy, není-li ve smlouvě nebo OP uvedeno jinak. Cena je uvedena bez platné zákonné daně z přidané hodnoty (DPH).

3.2 Není-li cena uvedena přímo ve smlouvě, platí cena uvedená v ceníku Aptecu platném pro příslušné období. Informace z aktuálního ceníku Aptecu je součástí sjednávání zakázky se smluvním partnerem.

3.3 Aptec je oprávněn i po uzavření smlouvy jednostranně upravit dohodnutou smluvní cenu v případě, že se změní okolnosti, za kterých byla smlouva uzavřena – viz 3.4 (cenová doložka) a 3.5 (měnová doložka) těchto OP.

3.4 Zvýší-li se vstupní cena hlavních surovin u subdodavatelů v době od uzavření smlouvy do termínu dodání produktu (montáže) o více než 15 %, je Aptec oprávněn zvýšit sjednanou cenu produktu v návaznosti na růst ceny hlavních surovin na produktu. Není-li ve smlouvě uvedeno či specifikováno jinak, za hlavní surovinu je považováno železo. Upravená cena je vůči smluvnímu partnerovi účinná dnem doručení oznámení o této úpravě.

3.5 Jelikož jsou produkty Aptecu vyráběny převážně v zahraničí a ceny dodávek jsou závislé na kurzu Eura (EUR), je Aptec oprávněn za situace, je-li cena ve smlouvě uvedena v české měně (CZK) a zvýší-li se po uzavření smlouvy kurz české měny ve vztahu k měně Euro (EUR) o více než 10 % oproti příslušnému kurzu v den uzavření smlouvy, zvýšit cenu za produkt tak, aby částka v české měně odpovídala změně příslušného kurzu. Pro stanovení kurzovního poměru je rozhodný příslušný kurz vyhlášený ČNB (devizový střední kurz) v den uzavření smlouvy a den uskutečnění platby v hotovosti či v den podání příkazu k úhradě při platbě převodem z účtu ze strany smluvního partnera.

3.6 Je-li udělena zakázka bez předchozí nabídky nebo provedeny služby ze strany Aptecu, které byly sjednány dodatečně, je smluvní partner povinen uhradit odměnu dle platného ceníku, není-li sjednáno jinak.

3.7 Je-li sjednána periodicky účtovaná odměna (např. za servis nebo údržbu) (dále jen „periodicky účtovaná odměna“) a není-li splatnost odměny uvedena ve smlouvě, je odměna splatná ročně dopředu, ke dni 1. ledna příslušného kalendářního roku. Začíná-li nebo končí-li plnění dle smlouvy během roku, náleží Aptecu poměrná část roční odměny. Je-li periodicky účtovaná odměna sjednána na delší období, je Aptec oprávněn tuto odměnu zvýšit v závislosti na indexu spotřebitelných cen vyhlášeném Českým statistickým úřadem za předchozí kalendářní rok, a to vždy s účinností od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž bude takové vyhlášení oficiálně učiněno. Měsíc, ve kterém byla smlouva s periodicky účtovanou odměnou sjednána, platí jako výchozí základ. Není-li index spotřebitelských cen publikován, použije se na jeho místě takový, který z něj vychází nebo mu nejvíce odpovídá. Aptec je dále oprávněn přizpůsobit periodicky účtovanou odměnu z důvodů uvedených v bodu 3.3 těchto OP.

3.8 Náklady na jízdné, diety a na přenocování i na balení se u periodicky účtované odměny fakturují zvlášť. Doba strávená na cestě ke smluvnímu partnerovi a zpět platí jako pracovní.

3.9 Je-li smluvní partner v prodlení s platbou za poskytnutá plnění o více než 30 dní, je Aptec oprávněn zastavit plnění svých povinností vůči smluvnímu partnerovi až do zaplacení dlužné splatné platby smluvním partnerem a/nebo uplatnit přiměřené prodloužení dodací lhůty u všech ostatních plnění; Aptec je dále oprávněn požadovat úhradu za již provedená plnění (i částečná) u jiných smluv se stejným smluvním partnerem (tzv. okamžité zesplatnění pohledávek Aptecu) a/nebo uplatnit své právo na odstoupení od předmětné smlouvy, u které došlo k prodlení s úhradou platby. Rozdílně od § 1913 občanského zákoníku se sjednává, že Aptec je oprávněn pozastavit nebo odepřít plnění dle smlouvy nebo z jiného právního důvodu, případně i od ní odstoupit i tehdy, pokud dluh druhé strany vzniklý ze stejného nebo jiného právního důvodu nebyl splněn řádně a včas.

 

4. Dodávka, montáž a jiné náklady

4.1 Zavázal-li se Aptec smlouvou k dodávce produktu, montáž produktu se neprovádí. Aptec je povinen dodat produkt stanovený ve smlouvě.

4.2 Přeje-li si smluvní partner montážní úkon nad rámec původně sjednaného, je smluvní partner povinen uhradit náklady na montáž dle ceníku, není-li písemně dohodnuto jinak.

4.3 Je-li smlouvou sjednána dodávka produktu a jeho montáž, jsou náklady na montáž zahrnuty do sjednané ceny. V případě sjednání záruky zahrnuje oprava/výměna produktu v tomto případě i náklady na dopravu a montáž produktu.

4.4 Náklady za skladování materiálů nutných k poskytnutí plnění v jiném místě než u Aptecu nese smluvní partner.

4.5 Není-li uvedeno ve smlouvě jinak, náklady na balení a jejich odbornou likvidaci jsou obsaženy v ceně. Náklady za odbornou likvidaci i náklady na materiál / odpady, které vznikají během poskytování plnění v místě jiném než u Aptecu, nese smluvní partner.

 

5. Dodací lhůty

5.1 Dodací lhůty Aptecu jsou závazné, pokud jsou sjednány ve smlouvě. Nevyplývá-li ze smlouvy něco jiného, začíná lhůta, v níž má být plněno, běžet ode dne uzavření smlouvy.

5.2 Dodávka zboží je Aptecem splněna a nebezpečí škody na smluvního partnera přechází v případě výslovně sjednaného osobního odevzdání zboží Aptecem přímo smluvnímu partnerovi okamžikem předání produktu smluvnímu partneru proti podpisu na dodacím listu (osobní odběr), popř. protokolu o převzetí a předání (u produktu s montáží) ve smlouvou sjednaném místě; není-li výslovně sjednáno osobní dodání a převzetí, pak je dodávka splněna a nebezpečí škody na smluvního partnera přechází předáním produktu prvnímu dopravci k přepravě pro smluvního partnera.

5.3 Není-li Aptec povinen dodat produkt v místě určeném ve smlouvě, popř. určeným způsobem (dopravci), je smluvní partner povinen produkt převzít v místě sídla Aptecu. Povinnost dodat produkt je v tomto případě splněna v okamžiku, kdy Aptec umožní smluvnímu partneru nakládat s produktem na této adrese a oznámí-li smluvnímu partnerovi, že produkt je připraven k expedici. Tímto okamžikem přechází na smluvního partnera nebezpečí škody na produktu.

5.4 Je-li předání nebo odeslání produktu na přání smluvního partnera opožděno, je Aptec oprávněn účtovat skladné ve výši 0,5 % ceny produktu za každý započatý měsíc od data oznámení připravenosti k odeslání. Skladné je omezeno do celkové výše 10 % smluvní ceny produktu, pokud nejsou prokázány vyšší náklady. Smluvní partner je povinen skladné na vyžádání uhradit.

5.5 Vyplývá-li ze smlouvy, že smluvní partner je povinen splnit určité povinnosti ještě před dodáním produktu / montáží (např. předat Aptecu podklady, plány, nákresy potřebné k výrobě produktu, příslušná povolení a schválení, uhradit cenu), začíná lhůta k dodání zboží běžet teprve ode dne splnění těchto povinností. Aptec není povinen splnit tyto povinnosti, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.

5.6 Dojde-li po sjednání smlouvy z jakýchkoliv důvodů ke změně nebo doplnění smlouvy a není-li smluvena nová doba dodání, běží nová dodací lhůta od počátku ve stejném rozsahu.

5.7 Bude-li Aptecu bráněno ve splnění závazků vznikem nepředvídatelných nebo neodvratitelných a Aptecem nezaviněných okolností, úředními opatřeními a zásahy, problémy s energetickým zásobováním, výpadkem těžko nahraditelných subdodavatelů, stávkou, postižením dopravních cest, prodlevou při celním odbavování nebo vyšší mocí, prodlužuje se dodací lhůta v přiměřeném rozsahu. Přitom je nerelevantní, zda tyto okolnosti nastanou u Aptecu samotného nebo u některého z jeho dodavatelů nebo subdodavatelů. Aptec je povinen smluvního partnera neprodleně informovat o této překážce a předpokládaném době nemožnosti plnění. Nárok smluvního partnera na náhradu škody se vylučuje.

5.8 Brání-li splnění smlouvy překážka nezaviněná Aptecem, kterou nebylo možno předvídat a která nastala nezávisle na vůli Aptecu, a kterou není možno ani při vynaložení přiměřeného úsilí a prostředků překonat, smlouva se ruší od počátku. Nárok smluvního partnera na náhradu škody se vylučuje.

5.9 V případě, že bylo ze strany Aptecu již částečně nebo předběžně plněno, je Aptec oprávněn vyúčtovat toto částečné, popř. předběžné plnění. Je-li sjednáno dodání na odvolávku, platí předmět plnění nejpozději šest měsíců po objednání za vyžádaný odvolávkou.

5.10 Smluvní partner je povinen akceptovat předčasné nebo zpožděné dodávky v časové toleranci, která je v obchodních vztazích v tomto odvětví běžná. Částečné dodávky jsou přípustné.

 

6. Přeprava produktu

6.1 Zasílání, nakládání a vykládání i přeprava jsou prováděny vždy na nebezpečí smluvního partnera

6.2 Smluvní partner schvaluje každý vhodný způsob zásilky. Volba přepravní cesty a dopravního prostředku náleží Aptecu.

6.3 Pojištění přepravy se uzavírá jen na písemnou žádost smluvního partnera.

6.4 Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, je Aptec oprávněn si nechat od smluvního partnera před zasláním produktu uhradit balné, poštovné a kupní cenu, popř. kupní cenu dobírkou, pokud se zhorší majetkové poměry smluvního partnera nebo se překročí úvěrový limit sjednaný s Aptecem.

 

7. Vady produktu a záruka za jakost

7.1 Cílem Aptecu je odstranit všechny zjištěné vady co nejdříve a ke spokojenosti smluvního partnera.

7.2 Aptec odpovídá za vadu, kterou má produkt v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na produktu na smluvního partnera, popř. je způsobena porušením povinností při montáži produktu ze strany Aptecu.

7.3 Aptec neodpovídá za vady zboží, které smluvní partner musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy.

7.4 Byly-li použity podle smlouvy při výrobě produktu věci a podklady (plány, nákresy atd.) předané smluvním partnerem, neodpovídá Aptec za vady produktu, které byly způsobeny použitím těchto věcí, jestliže Aptec nemohl ani při vynaložení dostatečné péče odhalit nevhodnost těchto věcí pro výrobu produktu, nebo na tuto nevhodnost smluvního partnera písemně upozornil, avšak smluvní partner trval na jejich použití.

7.5 Smluvní partner je povinen prohlédnout produkt podle možností co nejdříve, nejpozději do 3 týdnů, po přechodu nebezpečí škody na produktu. Je-li mezi stranami sjednaná přejímka produktu za přítomnosti obou smluvních stran, není možno uplatnit vady, které bylo možno při přejímce zjistit. Prohlídka zboží musí být v každém případě provedena a zjištěné vady reklamovány před jakýmkoli dalším zpracováním dodaného produktu nebo jeho smíšením nebo spojením s jinou věcí; reklamace musí obsahovat přesný popis zjištěných vad a musí být podána písemně doporučenou poštou a současně faxem nebo elektronicky (e-mail).

7.6 Zjistí-li smluvní partner vady na produktu, je povinen o tom bezodkladně písemně informovat Aptec.

7.7 Smluvní partner je povinen prokázat existenci vady v době přechodu nebezpečí na produktu, okamžik zjištění i včasnost reklamace.

7.8 Aptec odstraní vadu produktu, projeví-li se ve lhůtě 24 měsíců u movitých věcí (produkt a montáž produktu, je-li sjednána) a 36 měsíců u nemovitostí, není-li sjednáno jinak (dále jen „záruka“). Lhůta počíná běžet ode dne dodání produktu. V případě prodlení smluvního partnera s peněžitým plněním, zejména se zaplacením ceny produktu okamžikem, kdy prodlení nastane, záruka končí. Aplikace § 2108 občanského zákoníku se tímto vylučuje.

7.9 Záruka je vyloučena, pokud se technická zařízení (např. přívody potrubí, kabeláž, sítě) u smluvního partnera nutná pro zapojení produktu nenacházejí v technicky bezvadném a provozuschopném stavu nebo nejsou kompatibilní s produkty Aptecu. Dle domluvy je možno tato technická zařízení zkontrolovat ze strany Aptecu za předem sjednanou odměnu.

7.10 Záruka je dále vyloučena v případech vad vzniklých: neodbornou manipulací nebo nepřiměřenou zátěží, pokud nebyly dodržovány zákonné nebo Aptecem vydané předpisy k obsluze a instalaci; dále pokud byl předmět dodávky zhotoven na základě zadání (plány, nákresy atd.) smluvního partnera a vada je zapříčiněna chybou v tomto zadání smluvního partnera; dále případně chybné montáže nebo zprovoznění smluvním partnerem nebo třetími osobami; při přirozeném opotřebení produktu; při škodách při přepravě; při nesprávném skladování; při podmínkách bránící funkci (např. nedostatečné napájení proudem), chemických, elektrochemických nebo elektrických vlivech, při neprováděné nutné údržbě nebo při špatné údržbě produktu a při pozdějších změnách na předaném produktu nebo jeho dílech ze strany smluvního partnera nebo třetí osoby bez písemného souhlasu Aptecu.

7.11 Závady v rámci záruky jakéhokoliv druhu musí být neprodleně (nejpozději do 3 týdnů od zjištění závady) písemně vytknuty Aptecu od zjištění těchto závad. Pokud nejsou písemně vytknuty v této lhůtě, nároky ze záruky zanikají.

7.12 Reklamace v písemné formě a reklamovaný produkt musí být doručen do sídla Aptecu. V reklamačním dopisu je povinen smluvní partner co nejpřesněji popsat závadu na produktu. Zaslání tam i zpět nebo vrácení produktu je prováděno na nebezpečí smluvního partnera.

7.13 Není-li předání reklamovaného produktu v sídle Aptecu možné, strany jsou povinny dohodnout si místo opravy závady (např. v případě zabudování produktu v tomto místě).

7.14 Pokud o to Aptec požádá a je-li to možné, nesmí smluvní partner po uplatnění reklamace až do ukončení reklamačního řízení bez souhlasu prodávajícího s produktem, kterého se reklamace týká, disponovat.

7.15 Po převzetí reklamace si strany sjednají lhůtu pro odstranění závady. Tato lhůta se sjednává přiměřeně dle závažnosti vytčené vady a může být prodloužena ze strany Aptecu pouze v odůvodněných případech (závada je vážnějšího charakteru než původně předpokládaná, pro opravu je potřeba dodat náhradní díly s delší dobou dodání atd.).

7.16 Aptec je oprávněn provést nebo nechat provést jakoukoliv kontrolu, kterou uzná za nutnou pro zjištění závady a možnosti její opravy. Pro případ, že z této kontroly vyplyne, že Aptec nenese odpovědnost za závadu, je smluvní partner povinen nést náklad na tuto kontrolu za přiměřenou odměnu, jakož i veškeré další náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním vad (např. přeprava, přivezení, odvoz, cestovné). Na žádost Aptecu je smluvní partner povinen bezplatně poskytnout potřebný personál.

7.17 V případě vady produktu je Aptec povinen tuto vadu odstranit, a to dodáním náhradního produktu za vadný produkt, opravou vadného produktu, nebo přiměřenou slevou z ceny produktu. Způsob odstranění vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

7.18 V případě, že se jedná o vadu, která smlouvu porušuje podstatným způsobem, má smluvní partner právo na odstoupení od smlouvy. V případě, že se jedná o odstranitelnou vadu, která smlouvu porušuje nepodstatným způsobem, a Aptec neodstraní vadu ani v přiměřené dodatečné lhůtě, má smluvní partner právo od smlouvy odstoupit.

7.19 Produkty Aptecu jsou konformní s CE a testovány TÜV. Aptec neodpovídá za škody vzniklé tím, že komponenty předávací stanice dálkového vytápění Aptecu, které podle dodavatele jsou konformní s CE, neobsahují subkomponenty konformní s CE. Odpovědnost Aptecu za veškeré škody z toho vzniklé je vyloučena.

7.20 Aptec odpovídá za chybný výpočet tepelného množství na základě Aptecem dodaného vadného měřidla tepla jen v případě úmyslného zavinění. Odpovědnost za škodu je limitována max. částkou 50.000 Kč za celou zakázku.

 

8. Úhrada sjednané ceny za plnění a jakost

8.1 Není-li doba splatnosti sjednána ve smlouvě, činí 14 dnů od doručení faktury smluvnímu partnerovi.

8.2 Platba ze strany smluvního partnera je včasná, pokud jí Aptec může disponovat (je-li předána v hotovosti nebo připsána na účet). Doplňkové údaje k platbě, např. na dokladech k převodu, jsou nezávazné.

8.3 Při prodlení smluvního partnera s platbou se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,1 % z neuhrazené částky za každý den prodlení. Účelné a nutné náklady vzniklé prodlením s úhradou platby (např. náklady za každý upomínkový dopis sepsaný Aptecem kromě prvního ve výši 500 Kč, náklady za právní zastoupení dle advokátního tarifu) je oprávněn Aptec požadovat od smluvního partnera, který je v prodlení. Smluvní partner je povinen Aptecu úrok z prodlení a vynaložené náklady na vyžádání uhradit.

8.4 Uplatnění a zaplacení úroků z prodlení nevylučuje právo Aptecu na náhradu škody vzniklé neplněním peněžitého dluhu smluvního partnera. Aplikace § 1971 občanského zákoníku se tímto vylučuje.

8.5 Závěrečné a částečné závěrečné faktury nesmí obsahovat výhradu ohledně dodatečných pohledávek za poskytnutá plnění. Výhrady přesto učiněné jsou neplatné.

 

9. Zápočet a postoupení pohledávek

9.1 Uplatnění zadržovacího práva a námitky nesplnění smlouvy smluvním partnerem při domnělých vadách je vyloučeno. Zápočet pohledávek nebo nároků na snížení cen smluvním partnerem je přípustné jen tehdy, pokud bylo o pohledávce pravomocně rozhodnuto v rámci soudního řízení nebo byla písemně uznána Aptecem, jinak není smluvní partner oprávněn své pohledávky za Aptecem započítat proti pohledávkám Aptecu za ním.

9.2 Smluvní partner není oprávněn postoupit pohledávky za Aptecem a práva ze smluvního vztahu s Aptecem bez písemného souhlasu Aptecu.

9.3 Rozdílně od ustanovení § 1986 občanského zákoníku se sjednává, že Aptec je oprávněn pro započtení proti pohledávce smluvního partnera, kterou smluvní partner nabyl od třetí osoby, použít veškeré pohledávky, které Aptec měl v době, kdy mu bylo oznámeno nabytí pohledávky smluvním partnerem, proti všem ostatním předcházejícím věřitelům této pohledávky. K započtení pohledávky dle této smlouvy dochází písemným oznámením Dodavatele odeslaným objednateli. Oznámení bude obsahovat započítávanou částku a okolnosti započtení. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení možnosti smluvního partnera jednostranně započíst své pohledávky vůči Aptecu, které by jinak byly způsobilé k započtení. V souladu s výše uvedeným ujednáním není smluvní partner oprávněn k započtení, zadržení, anebo snížení splátek a ostatních plateb spojených se smlouvou, a to ani v případě, že jsou uplatňována práva z odpovědnosti za vady nebo jiné protipohledávky. Tento odstavec zůstává účinný i po odstoupení od této smlouvy nebo jejím jiném zrušení.

9.4 Rozdílně od ustanovení § 1932 a § 1933 občanského zákoníku se sjednává následující: – Platby došlé od objednatele může Aptec použít na úhradu svých pohledávek za smluvním partnerem, a to v tomto pořadí: – příslušenství pohledávky, smluvní pokuty, náklady na vymáhání všech svých nároků vůči smluvnímu partnerovi, zejména nároků na náhradu škody, ušlý zisk, na vydání bezdůvodného obohacení apod. – pohledávky na splacení ceny díla.

9.5 Má-li být Aptecu splněno týmž smluvním partnerem několik dluhů z různých smluvních vztahů a není-li smluvním partnerem jako dlužníkem nejpozději při plnění určeno, na který dluh plnění poskytuje nebo jde o určení nesrozumitelné, může Aptec jako věřitel přijaté plnění použít na úhradu dluhů smluvního partnera, jejichž splnění není zajištěno nebo je nejméně zajištěno, a to ze kteréhokoliv smluvního vztahu dle výše uvedeného pořadí. § 1932 a § 1933 občanského zákoníku se nepoužijí.

9.6 Aptec je vždy oprávněn k započtení jakýchkoliv splatných i nesplatných pohledávek za smluvním partnerem na jakékoliv splatné i nesplatné pohledávky smluvního partnera, a to i v případě odstoupení od smlouvy, tzn., že možnost započtení se vztahuje i na pohledávky z případného bezdůvodného obohacení.

9.7 Odchylně od ustanovení § 1982 odst. 1 občanského zákoníku a § 1987 občanského zákoníku platí, že: – Aptec je oprávněn započíst proti pohledávkám smluvního partnera i své pohledávky, jejichž splnění nemá ještě právo požadovat; – Aptec je oprávněn své pohledávky započíst i proti pohledávkám smluvního partnera, které doposud není oprávněn plnit; – Aptec je oprávněn použít k započtení i své nejisté a/nebo neurčité pohledávky.

9.8 Ustanovení § 1990 občanského zákoníku se neaplikuje a smluvní partner nemá nárok na náhradu škody vzniklé mu tím, že plnění v důsledku započtení na určeném místě nezíská, nebo že na určeném místě nemůže plnit, a Aptec smluvnímu partneru za jakoukoliv takovouto škodu neodpovídá.

 

10. Výhrada vlastnictví

10.1 Vlastnické právo k dodanému zboží zůstává Aptecu až do okamžiku plného uhrazení jeho ceny (platí datum přijetí platby) a případných dalších pohledávek smluvního partnera.

10.2 Smluvní partner je oprávněn nakládat s produktem podléhajícím výhradě vlastnického práva jen pro svou potřebu a nesmí je dále zcizovat či dát do zástavy třetí osobě.

10.3 Pokud by v mezidobí došlo ke zcizení produktu (zpracování atd.), smluvní partner je povinen postoupit Aptecu své nároky vůči třetí osobě (např. z přeprodeje vůči svému odběrateli). O tomto postoupení je smluvní partner povinen informovat třetí stranu. Na výzvu musí poskytnout Aptecu všechny podklady a informace potřebné k uplatnění postoupených pohledávek a nároků. Náklady vzniklé uplatněním práv Aptecu z výhrady vlastnictví jdou k tíži smluvního partnera.

10.4 Aptec je oprávněn požadovat okamžité vydání dodaného, ale ještě nezaplaceného zboží, pokud smluvní partner neplní včas a zcela své platební povinnosti nebo pokud je na majetek smluvního partnera vyhlášeno insolvenční řízení, popř. bylo zamítnuto kvůli nedostatku majetku, dále pak pokud smluvní partner zastaví své platby nebo se pokouší uzavřít se svými věřiteli mimosoudní vyrovnání. Zpětvzetí zboží ze strany Aptecu se nepovažuje za odstoupení od smlouvy, leda by to bylo zvlášť písemně ujednáno. Při zpětvzetí zboží dodaného s výhradou vlastnictví zůstává právo Aptecu na požadování náhrady škody kvůli neuhrazení platby nedotčeno.

10.5 Aptecu náleží k zajištění jeho pohledávek z jakéhokoli vztahu se smluvním partnerem právo zadržet výrobky a zboží až do vyrovnání veškerých splatných pohledávek z jakéhokoli závazkového vztahu se smluvním partnerem. K uplatnění tohoto práva je zmocněn ke vstupu do objektu, který smluvní partner používá pro svou podnikatelskou činnost, a k odebrání vyhrazeného produktu.

 

11. Práva duševního vlastnictví

11.1 Smluvní partner odpovídá za to, že případnými konstrukčními údaji, nákresy, modely nebo jinými specifikacemi předanými do výroby nebudou zasažena práva třetích osob. Smluvní partner je povinen kontrolovat konstrukční údaje, nákresy, modely, jiné specifikace, podklady aj. na případně existující práva duševního vlastnictví třetích osob. Bude-li vznesen vůči Aptecu nárok kvůli porušení takovéhoto práva, smluvní partner je povinen podniknout všechny kroky, kterými by Aptec ochránil a nahradí mu veškeré finanční náklady a škody, které mu vzniknou uplatněním práv třetích osob.

11.2 Software, prováděcí podklady (např. plány, nákresy a jiné technické podklady) patřící Aptecu zůstávají stejně jako vzory, katalogy, prospekty, ilustrace apod. duševním vlastnictvím Aptecu a požívají autorskoprávní ochrany a ochrany průmyslových práv. Každé rozmnožování, rozšiřování, napodobení, zpracování nebo zhodnocení apod., které není výslovně dovoleno, je nepřípustné.

 

12. Mlčenlivost

12.1 Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o existenci mezi nimi uzavíraných smluv a plnění poskytovaného v souvislosti s nimi a nezveřejňovat ve svých reklamních materiálech informace o obchodním vztahu mezi smluvními stranami bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

12.2 Smluvní strany se zavazují nezpřístupňovat třetím stranám žádné dokumenty (včetně, bez omezení, vzorů, vzorků, výkresů, konkrétních popisů produktů nebo postupů) a uchovávat je tak, aby se zamezilo přístupu třetích stran k nim. Tím není dotčeno naše právo prezentovat naše zboží v rozsahu, v jakém nezahrnuje informace z Vašich dokumentů.

12.3 Smluvní strany se zavazují nakládat s veškerými neveřejnými obchodními a technickými materiály a informacemi druhé smluvní strany, o jejichž obsahu se dozví v souvislosti s obchodním vztahem mezi smluvními stranami, jako s obchodním tajemstvím příslušné smluvní strany. Každá ze smluvních stran je povinna zavázat své subdodavatele v rozsahu ustanovení předchozí věty.

12.4 Smluvní strany se zavazují ochraňovat a zachovávat mlčenlivost o osobních údajích druhé smluvní strany a tyto zpracovávat výhradně pro účely administrace vzájemného smluvního vztahu v souladu s ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů.

 

14. Závěrečná ustanovení

14.1 Tyto OP jsou součástí uzavřené smlouvy.

13.1 Od smlouvy lze odstoupit v případech uvedených v kogentních ustanoveních občanského zákoníku, z důvodů uvedených ve smlouvě nebo OP a v případě vstupu druhé smluvní strany do insolvenčního řízení, popř. pokud je insolvenční řízení zamítnuto pro nedostatek majetku.

13.2 Aptec je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, není-li dodávka produktu možná z důvodu na straně smluvního partnera a prodlení přetrvává i po dodatečné lhůtě nebo nedodrží-li smluvní partner svůj zákonný nebo smluvní závazek vůči Aptecu, dále pak v případě, pokud existují důvodné pochybnosti týkající se bonity smluvního partnera a tento ani na žádost Aptecu neposkytne zálohu, popř. jistotu před poskytnutím plnění ze strany Aptecu.

13.3 Odstoupení musí být učiněno písemně a adresováno na adresu smluvní strany, která je uvedena ve smlouvě. Je-li uvedeno vícero adres, je rozhodující sídlo smluvní strany.

13.4 Právní vztahy mezi Aptecem a smluvními partnery se řídí právním řádem České republiky. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se vylučuje.

13.5 Pokud budou OP, smlouva nebo jiné související dokumenty vyhotoveny vedle české verze i v jiné jazykové mutaci nebo budou vyhotoveny dvojjazyčně, je vždy rozhodující verze v českém jazyce.

13.6 Pokud by se v případných sporech smluvních stran nepodařilo dosáhnout řešení smírnou cestou, jsou příslušné k rozhodování české soudy. Místně příslušným v rozhodování sporů v I. stupni se sjednává Okresní soud ve Znojmě, v případě příslušnosti krajských soudů Krajský soud v Brně.

13.8 Není-li uvedeno jinak, písemná forma je dodržena, je-li provedena prostřednictvím e-mailu, doporučenou poštou, prostřednictvím osobního doručení nebo kurýrní služby. Je-li ve smlouvě uvedena odpovědná osoba, musí být listiny adresovány této osobě. Písemná komunikace je považována za doručenou v případě (a) komunikace prostřednictvím e-mailu přijetím osobního potvrzení druhé smluvní strany o doručení zprávy, (b) osobního doručení nebo prostřednictvím kurýrní služby přijetím potvrzení příjemce o doručení, a (c) doručení doporučenou poštou dnem uvedeným na potvrzení o doručení.

13.9 V případě dodržení písemné formy doručení platí, že druhá strana souhlasí s obsahem doručených písemností, pokud se do 14 dnů od jejich obdržení proti nim neohradí.

13.10 Změny obchodní firmy, sídla, právní formy, odpovědné osoby, místa plnění nebo jiných relevantních informací jsou strany povinny druhé straně neprodleně písemně oznámit. Nejsou-li tyto změny druhé straně oznámeny, vychází se z informací uvedených ve smlouvě.

13.11 Pokud při použití způsobu komunikace smluvní strana obdrží nečitelné nebo neúplné dokumenty, je povinna druhou smluvní stranu o této skutečnosti bezodkladně (do tří pracovních dnů) písemně informovat a do doby, než obdrží odpověď, nesmí na základě takovýchto dokumentů jednat.

13.12 V případě, že kterékoli ustanovení těchto OP nebo smlouvy, je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v maximálním možném rozsahu přípustném podle příslušných právních předpisů) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení OP nebo smlouvy. Aptec a smluvní partner se v takových případech zavazují nahradit neplatné nebo nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší možné míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno.

 

13.13 Tyto OP nabývají platnosti a účinnosti dnem 01/2024

Aptec production s.r.o.

DOPRAVA ZDARMA

RYCHLÉ DODÁNÍ

NEJVYŠŠÍ KVALITA

OSOBNÍ PŘÍSTUP


ISO 9001

Aptec production s.r.o.

IČ: 07022379 (ARES)
Krajský soud v Brně, odd. C, vložka 105701
U Sladovny 425, CZ-671 25 Hodonice
GPS: 48.8445914N, 16.1630317E


© 2024, Aptec
Čekejte prosím...